Ourservices


คุณลักษณะที่ดินปลูกสร้างบ้าน


1. ที่ดินที่ต้องการให้บริษัทฯ ทำการรับสร้างบ้าน จะต้องอยู่ในประเทศไทย
2.ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ให้ทำการปลูกสร้างโดยสมบูรณ์ หรือต้องเป็นผู้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทฯสามารถดำเนินการปลูกสร้างได้ และที่ดินจะต้องไม่มีภาระผูกพัน ติดจำนอง หรือขายฝากกับบุคคลอื่น
3.ลูกค้าต้องทำการถมที่ดิน และปรับระดับให้เรียบร้อย ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง
4.ต้องมีทางเข้าสะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุก 6 ล้อ และจะต้องมีสายเมนไฟฟ้า และน้ำประปาผ่านหน้าที่ดิน
5.หากที่ดินอยู่ในโครงการจัดสรร ซึ่งมีค่าผ่านทาง ค่าประกันความเสียหาย หรือไม่สามารถให้คนงานพักอาศัยในโครงการ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 

 

การจองแบบบ้านและเซ็นสัญญา


1. เมื่อเลือกแบบบ้านที่ต้องการและตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการรับสร้างบ้านลูกค้าต้องชำระเงินเพื่อเป็นการจองแบบบ้านเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท และเตรียมเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ในวันจอง ดังนี้
เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันจอง
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 ชุด

      - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

      - สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าจริง จำนวน 4 ชุด
        (เอกสารทุกใบ 
จะต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. บริษัทฯ จะดำเนินการสำรวจที่ดินอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบสถานที่เข้า-ออกว่าคับแคบหรือไม่ขนาดที่ดินเพียงพอสำหรับที่พักคนงาน และที่กองวัสดุก่อสร้างหรือไม่ หากการสำรวจสรุปว่ามีปัญหาดังกล่าว บริษัทฯจะคิดราคาเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายของเนื้องานที่เพิ่มขึ้น
3. หลังจากปรับเปลี่ยนแบบบ้านจนเป็นที่พอใจ ลูกค้าจะต้องมาเซ็นสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้าง ขอมิเตอร์ประปา และไฟฟ้าชั่วคราว และเริ่มทำการก่อสร้างต่อไป
4. บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างและขอเลขที่บ้าน โดยไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งประปาและไฟฟ้าชั่วคราวในขณะก่อสร้างให้ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องชำระในวันที่สร้างบ้านเสร็จ ตามอัตราดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                   ค่าประกันและติดตั้งประปา (นครหลวง)    7,555    บาท
                                                                                                                                                                                 ค่าประกันและติดตั้งไฟฟ้า (นครหลวง) 
 
                  - ขนาดมิเตอร์ 15 แอมป์ (2 สาย)           6,550     บาท
                  - ขนาดมิเตอร์ 30 แอมป์ (2 สาย)         13,650    บาท
หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมข้างต้นคิดตามพื้นที่ที่มีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเท่านั้น ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากพื้นที่ไม่เป็นตามที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับการประเมินของเจ้าหน้าที่

* ค่าธรรมเนียมในการขอประปาและไฟฟ้าข้างต้น เป็นการอ้างอิงจากการประปาและไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น หากเป็นกรณีของการประปาและไฟฟ้าภูมิภาคราคาจะเปลี่ยนแปลงตามที่เจ้าหน้าที่จะประเมิน   

                                                     

                                                             

                                                               การชำระเงินค่าก่อสร้าง 
                                                                                                                                                                 

งวดที่ 1.   ชำระ 20% ของราคาบ้าน ในวันทำสัญญารับสร้างบ้าน


งวดที่ 2.   ชำระ 20% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานตอกเสาเข็ม ฐานราก คานคอดิน งานเสา งานคาน งานพื้น (ยกเว้นพื้นห้องน้ำ)


งวดที่ 3.   ชำระ 15% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานโครงหลังคาตัวบ้าน (ยกเว้นซุ้มหลังคากันสาดหรือประตูหน้าต่าง) มุงหลังคา 


งวดที่ 4.   ชำระ 20% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานติดตั้งวงกบไม้ งานก่ออิฐ และงานฉาบปูนทั้งหมด


งวดที่ 5.   ชำระ 15% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานติดตั้งบานหน้าต่าง 80% ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก 


งวดที่ 6.   ชำระ 10% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานวัสดุปูพื้น ชุดประตูอลูมิเนียม (ถ้ามี) สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สีและงานที่เหลือทั้งหมด
                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การขอกู้เงินเพื่อผ่อนชำระ
                                                                                                                                                                 

ในกรณีที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ยินดีอำนวยความสะดวกเป็นผู้ติดต่อกับธนาคาร โดยลูกค้าต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมของธนาคารตามยอดเงินที่ยื่นกู้ พร้อมเอกสารที่จะต้องนำมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้
     - ใบรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้ของผู้กู้
     - สำเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร
     - ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วม ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และใบรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้ของผู้กู้ร่วมมาด้วย

Powered by MakeWebEasy.com